نویسنده = حسن جان زاده، هادی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر پلی الکترولیت در زهکشی و مقاومت های خمیر کاغذ سودا آنتراکینون کلش برنج

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 170-181

10.22092/ijwpr.2014.4911

هادی حسن جان زاده؛ سحاب حجازی؛ سعید مهدوی