نویسنده = خلیلیان شلمزاری، میثم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر هوازدگی طبیعی باگاس بر ویژگی های مختلف محصول نهایی در کارخانه کاغذ پارس

دوره 32، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 509-517

10.22092/ijwpr.2017.109270.1386

میثم خلیلیان شلمزاری؛ محمد علی سعادت نیا؛ حمید رضا پیرایش