نویسنده = طغرایی، نوشین
تعداد مقالات: 6
2. تاثیر عوامل محیطی بر تولید چوب و لیگنینی شدن در گونه اکالیپتوس کاملدولنسیس رشد یافته در خوزستان

دوره 18، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 1-38

10.22092/ijwpr.2003.117536

نوشین طغرایی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ داوود پارساپژوه؛ فرداد گلبابائی


3. ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و آناتومی چوب تاغ در منطقه کرمان

دوره 18، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 89-108

10.22092/ijwpr.2003.117540

نوشین طغرایی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ داوود پارساپژوه؛ فرداد گلبابائی


4. خواص چوب ارس Juniperus exelsa در محدوده ایرانی - تورانی

دوره 6، 15-شماره 278، پاییز 1380، صفحه 20-31

10.22092/ijwpr.2018.117509

نوشین طغرایی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ خشایار کی موسی


5. ویژگیهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی چوب گونه های موفق اکالیپتوس در مرحله اول سازگاری گزارش چهارم: گونه Eucalyptus microtheca

دوره 5، 13- شماره 255، زمستان 1379، صفحه 43-106

10.22092/ijwpr.2001.117502

عبدالرحمن حسین زاده؛ نوشین طغرایی؛ فرداد گلبابائی؛ نیرالسادات صدرایی


6. بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی گونه ممرز از رویشگاه ویسر مازندران

دوره 5، 9- شماره 225، بهار 1379، صفحه 109-149

10.22092/ijwpr.2000.117494

عبدالرحمن حسین زاده؛ نوشین طغرایی؛ فرداد گلبابائی