نویسنده = فرخ پیام، سعید رضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خواص مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از کلزا و صنوبر با روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 230-242

10.22092/ijwpr.2015.10778

سجاد اکبری؛ مرتضی ناظریان؛ سعید رضا فرخ پیام؛ بابک نصرتی ششکل