نویسنده = امامی نسب، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی های کاغذ ساخته شده از الیاف چوب کششی و نرمال چوب صنوبر(Populuse nigra)

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 653-661

10.22092/ijwpr.2015.101564

جابر حسین زاده؛ علی عبدالخانی؛ محمد امامی نسب؛ حمید خدابنده لو؛ محمد احمدی