نویسنده = رسول پور هدایتی، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. رفتار وابسته بهpH کیتوزان بر روی الیاف اصلاح شده خمیرکاغذ کرافت

دوره 30، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 513-524

10.22092/ijwpr.2015.101474

نورالدین نظرنژاد؛ ناصر رسول پور هدایتی؛ امید رمضانی