نویسنده = اکبرپور، ایمان
تعداد مقالات: 7
2. بررسی ابعاد الیاف ممرز در منطقه آستارا

دوره 26، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 535-544

10.22092/ijwpr.2011.117234

میثم علی آبادی؛ ایمان اکبرپور؛ احمدرضا سرائیان؛ جلیل روشناسان


5. جوهرزدایی آنزیمی‌کاغذ روزنامه باطله در مقایسه با روش شیمیایی متداول

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 223-233

10.22092/ijwpr.2010.117292

ایمان اکبرپور؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سرائیان


6. بررسی استفاده از کمپلکس آلی Sulvy-x در رنگبری خمیرکاغذCMP ممرز با پراکسید هیدروژن

دوره 26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 117-127

10.22092/ijwpr.2011.117153

میثم علی آبادی؛ ایمان اکبرپور؛ احمد رضا سرائیان


7. مطالعه ویژگی‌های خمیرکاغذ CMP و APMP کاه‌گندم در استان گلستان

دوره 25، شماره 1، بهار 1389، صفحه 32-47

10.22092/ijwpr.2010.117264

سعید کامرانی؛ احمد رضا سرائیان؛ ایمان اکبرپور