نویسنده = کامرانی، سعید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات بیومتریک الیاف در راستای طول ساقه‌گندم رقم زاگرس از دیدگاه کاغذسازی

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 545-555

10.22092/ijwpr.2012.116218

سعید کامرانی؛ احمدرضا سرائیان؛ حسین رسالتی؛ علی قاسمیان


2. مطالعه ویژگی‌های خمیرکاغذ CMP و APMP کاه‌گندم در استان گلستان

دوره 25، شماره 1، بهار 1389، صفحه 32-47

10.22092/ijwpr.2010.117264

سعید کامرانی؛ احمد رضا سرائیان؛ ایمان اکبرپور