نویسنده = شوب چاری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگیهای خمیرکاغذ حاصل از ساقه پنبه با فرایند پروکسید قلیایی(APMP )

دوره 26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 98-116

10.22092/ijwpr.2011.117113

حسین شوب چاری؛ احمدرضا سرائیان؛ علی قاسمیان