نویسنده = عرب تبار فیروز جایی، حبیب الله
تعداد مقالات: 1
1. آزمایش میدانی بررسی دوام چوب بلندمازو در مقابل قارچها

دوره 25، شماره 1، بهار 1389، صفحه 22-31

10.22092/ijwpr.2010.117263

علی رضانژاد؛ حبیب الله عرب تبار فیروز جایی