نویسنده = رسولی، داورد
تعداد مقالات: 1
1. امکان استفاده از سرشاخه های سیب در ساخت تخته خرده چوب

دوره 23، شماره 1، بهار 1387، صفحه 63-73

10.22092/ijwpr.2008.117405

علی اکبر عنایتی؛ حسین یوسفی؛ داورد رسولی