نویسنده = عرب تیار، حبیب الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دوام چوب بلندمازو درمقابل موریانه ها

دوره 22، شماره 1، بهار 1386، صفحه 62-72

10.22092/ijwpr.2007.117422

علی رضانژاد؛ حبیب الله عرب تیار