نویسنده = احمدی، سید میرسل
تعداد مقالات: 1
1. شناختی درباره مهمترین آفات چوبخوار (خانواده سوسکهای شاخک بلند) ایران

دوره 20، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 207-236

10.22092/ijwpr.2005.117583

ابراهیم فراشیانی؛ حمید یارمند؛ مجید توکلی؛ بهمن صدقیان؛ حسن آل منصور؛ سید میرسل احمدی