دوره و شماره: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 65، زمستان 1397 
9. کنترل عوامل بازدارنده در پالایشگاه زیستی مغز باگاس

صفحه 553-563

نیلوفر داودی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ امید رمضانی؛ سپیده حامدی