همکاران دفتر نشریه

دبیر اجرایی

فرداد گلبابائی

فیزیک و مکانیک چوب مربی پژوهشی- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن

www.rifr-ac.org
golbabaei.f@gmail.com
026-6772482

h-index:  

کارشناس نشریه

فرداد گلبابائی

بیولوژی و آناتومی چوب - فیزیک و مکانیک چوب مربی پژوهشی- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن

www.rifr-ac.org
golbabaei.f@gmail.com
026-6772482

h-index:  

ویراستار ادبی

اصغر احمدی

زبان و ادبیات فارسی (ویراستار ادبی نشریه) کارشناس - مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

rifr-ac.ir
ahmadi@rifr-ac.ir
021-44787282-5

h-index:  

صفحه آرا

حمیده کرمانی

کارشناس ادبیات کارشناس - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

rifr-ac.ir
kermani@rifr-ac.ir
021-44704570

h-index: