سامانه جدید نشریه 1392-05-26

از تاریخ 1392/05/26 ساملنه جدید نشریه جتحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از طریق آدرس  زیر قابل دسترسی است:

http://ijwpr.rifr-ac.org