نویسنده = مرتضی ناظریان
تعداد مقالات: 7
1. تاثیر شکل جان و نوع بال بر مقاومت خمشی تیرهای I شکل

دوره 34، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 263-275

10.22092/ijwpr.2019.126617.1549

مرتضی ناظریان؛ علیرضا رضائیان؛ محمد شمسیان


4. بررسی خواص مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از کلزا و صنوبر با روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 230-242

10.22092/ijwpr.2015.10778

سجاد اکبری؛ مرتضی ناظریان؛ سعید رضا فرخ پیام؛ بابک نصرتی ششکل


7. ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از چوب کلن های مختلف صنوبر تولید شده در دوره بهره برداری دو ساله

دوره 19، شماره 1، بهار 1383، صفحه 1-24

10.22092/ijwpr.2004.117549

عبدالرحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی؛ مرتضی ناظریان