نویسنده = رضا شیدپور
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آهاردهی با آلکیل کتون دایمر (AKD) بر ویژگی‌های خمیر وکاغذ تهیه‌شده از الیاف بازیافتی

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 112-123

10.22092/ijwpr.2019.123905.1502

زهره طاهری؛ حمیدرضا رودی؛ حسین جلالی ترشیزی؛ رضا شیدپور