دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
مطالعه روابط بین حلقه‌های رویشی زربین و متغیرهای اقلیمی

محمود کاظمی؛ حمیده اسدپور؛ شمس الدین بالا پور

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 361-371

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117074

چکیده
  درسال 1387 طوفان شدیدی در منطقه ساری واقع شد که منجر به خسارات زیاد و از جمله قطع درختان زربین در محل این تحقیق (دانشکده منابع طبیعی ساری) گردید. برای انجام این مطالعه روابط بین حلقه­های رویشی زربین و متغیرهای اقلیمی ابتدا دیسک­هایی از گرده بینه­های قطع شده و سپس نمونه­های مغزی از درختان ایستاده تهیه شد. با استفاده از میز اندازه­گیری ...  بیشتر