دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
فراورده های مرکب چوب
بررسی تاثیرالیاف کاغذباطله بررفتارشکست تخته الیاف-گچ

جواد ترکمن؛ روزبه اسدی خوانساری

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 193-204

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2023.361084.1745

چکیده
  تخته الیاف- گچ کامپوزیتی است که از الیاف بعنوان تقویت کننده در زمینه گچی استفاده شده است. هدف این مقاله بررسی تاثیر مقادیر مختلف الیاف کاغذباطله براستحکام، مقاومت ونحوه شکست تخته الیاف – گچ بوده است. برای این منظور از مقادیر صفر، 5، 10، 15، 20، 25 و35 درصد الیاف کاغذباطله استفاده شده است. نتایج حاصل از اندازه گیری مقاومت خمشی، چسبندگی ...  بیشتر

اثر نوع پوشش و گراماژ کاغذ چاپ و تحریر بر زاویه تماس قطره آب طی زمان

روزبه اسدی خوانساری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین رسالتی

دوره 35، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 165-177

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2020.128651.1597

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی اثر پوشش‌ها بر مقادیر زاویه تماس و زاویه تماس طی زمان قطره آب بر سطح کاغذ بود. تعداد 9 تیمار پوشش‌دهی مختلف بر روی دو نوع کاغذ چاپ و تحریر 75 و 125 گرمی انجام شد. هفت ترکیب پوشش‌دهی شامل 80% خاک رس، 20% کربنات کلسیم آسیابی، پراکنده‌ساز و مقادیر متفاوت پلی‌وینیل‌استات و لاکتیک اسید به عنوان متغیر اتصال دهنده استفاده ...  بیشتر