کلیدواژه‌ها = اشباع
تعداد مقالات: 6
1. بررسی اثر کندسوزکنندگی نانوولاستونیت در چوب نرّاد (Abies alba)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 252-265

10.22092/ijwpr.2013.2791

آذر حقیقی پُشتیری؛ حمیدرضا تقی یاری؛ علی نقی کریمی


2. آزمایش میدانی بررسی دوام چوب بلندمازو در مقابل قارچها

دوره 25، شماره 1، بهار 1389، صفحه 22-31

10.22092/ijwpr.2010.117263

علی رضانژاد؛ حبیب الله عرب تبار فیروز جایی


3. بررسی دوام چوب بلندمازو درمقابل موریانه ها

دوره 22، شماره 1، بهار 1386، صفحه 62-72

10.22092/ijwpr.2007.117422

علی رضانژاد؛ حبیب الله عرب تیار


5. بررسی دوام چوبهای توسکا، چنار، اکالیپتوس کاملدولنسیس و کرت در مقابل حفاران دریایی در ساحل بندر بوشهر

دوره 19، شماره 1، بهار 1383، صفحه 115-131

10.22092/ijwpr.2004.117564

علی رضانژاد؛ حبیب الله عرب تبار فیروزجایی؛ عبدالرحمن حسین زاده


6. بررسی دوام چوبهای راش، بلندمازو و ممرز در مقابل حفاران دریایی در سواحل بندر بوشهر

دوره 18، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 63-76

10.22092/ijwpr.2003.117538

علی رضانژاد؛ حبیب الله عرب تبار فیروزجایی؛ عبدالرحمن حسین زاده