دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
تبدیل شیمیایی
ویژگی های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی سرشاخه های انگور(Vitis vinifera spp.) کشت شده در منطقه آستارا

سید پدرام هاشمی بیگزادمحله؛ سید پیمان هاشمی بیگزادمحله؛ اصغر تابعی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 525-537

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.102670

چکیده
  این مطالعه به منظور تعیین ویژگی‌های مورفولوژیکی الیاف و میزان ترکیبات شیمیایی سرشاخه های انگور کشت شده در منطقه آستارا واقع در استان گیلان انجام گرفته است. برای این منظور تعداد 53 عدد سرشاخه هم اندازه و هم قطر از چند درخت انگور جدا شده و به آزمایشگاه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا منتقل گردیدند. به منظور جداسازی الیاف ...  بیشتر

ویژگی‌های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی ساقه‌های ذرت کشت شده در منطقه آستارا (رقم‌های روغنی و 704 )

ایرج شیارکار؛ اصغر تابعی؛ آرش فرج پور رودسرس

دوره 28، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 561-582

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.3463

چکیده
  این تحقیق به منظور تعیین و مقایسه‌ ویژگی‌های مورفولوژیکی الیاف و ترکیبات شیمیایی ساقه‌های ذرت رقم‌های روغنی و 704 کشت شده در منطقه‌ آستارا انجام شد. پس از جمع‌آوری تعدادی ساقه از هر دو رقم، از میان آنها تعدادی ساقه برای تعیین ترکیبات شیمیایی و تعدادی دیگر نیز به منظور تعیین ویژگی‌های مورفولوژیکی الیاف انتخاب شدند. میانگین ...  بیشتر

رهیافت جدید در روش مطالعات گاهشناسی درختی: اثر تغییرات اقلیمی بر تولید چوب منطقه آستارا (گیلان)

مصطفی جعفری

دوره 27، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 690-706

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.109627

چکیده
  این تحقیق رهیافت جدیدی را در کار برد روش گاهشناسی درختی در تولید چوب گونه‌های پهن‌برگ درختان جنگلی ارائه می‌نماید. برمبنای این روش با نمونه‌برداری از درختان در ارتفاعات مختلف و تجزیه و تحلیل میزان رشد دوایر رویشی آنها شرایط رویش و تولید چوب آنها و رقابت‌های احتمالی موجود بین آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در بکارگیری این روش کاربرد ...  بیشتر