شماره جاری: دوره 35، شماره 1 - شماره پیاپی 70، بهار 1399 
4. مقایسه دینامیکی و استاتیکی اتصال دم چلچله و فاق و زبانه در گونه نراد

10.22092/ijwpr.2020.127777.1571

امیر ملاحسنی؛ امیر هومن حمصی؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ امیر لشگری؛ بهزاد بازیار


8. اشباع پذیری چوب راش و کاج با اسید پیرولیز تهیه شده از گونه‌های مختلف چوب

10.22092/ijwpr.2020.341610.1599

فرهود فیروزبهی؛ داود افهامی سیسی؛ یحیی همزه؛ اصغر طارمیان؛ رضا اولادی