نویسنده = شاکری، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر پوشش دهی کاغذ حاصل از خمیر سودای باگاس با پلیمرهای زیست تخریب پذیر

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 204-210

10.22092/ijwpr.2016.105615

احمدرضا سرائیان؛ سمیه حیدری؛ علیرضا شاکری