نویسنده = ابراهیم پور کاسمانی، جعفر
تعداد مقالات: 7
3. تاثیر فیبریلاسیون خارجی الیاف بر ویژگی های کاغذ

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-10

10.22092/ijwpr.2013.2784

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ امیر محسن ناظری؛ احمد ثمریها


5. اثر تیمار قارچی بر ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی - مکانیکی چوب ممرز

دوره 27، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-15

10.22092/ijwpr.2012.117075

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ محمد طلایی پور؛ امیر هومن حمصی؛ احمد ثمریها


6. بررسی ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی از ساقه کلزا

دوره 26، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 429-436

10.22092/ijwpr.2011.117198

احمد ثمریها؛ جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ علیرضا خاکی فیروز


7. بررسی تاثیر رطوبت ودرجه حرارت کاغذهای متشکله برکیفیت مقوای کنگره‌ای

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 309-320

10.22092/ijwpr.2010.117317

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ امیر محسن ناظری؛ علی عشریه