نویسنده = کریمی، علی نقی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر کندسوزکنندگی نانوولاستونیت در چوب نرّاد (Abies alba)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 252-265

10.22092/ijwpr.2013.2791

آذر حقیقی پُشتیری؛ حمیدرضا تقی یاری؛ علی نقی کریمی


2. بررسی اثر استیله‌شدن و نوع رزین بر مقاومت زیستی تخته خرده‌چوب سه لایه صنوبر

دوره 26، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 466-476

10.22092/ijwpr.2011.117202

کاظم دوست حسینی؛ مریم قربانی کوبنده؛ سمیرا محمد علی بیگی؛ علی نقی کریمی