نویسنده = دالوند، مسیب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ظرفیت نیروی انفصال اتصال با منگنه در قاب مبلمان راحتی از LVL

دوره 32، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 171-180

10.22092/ijwpr.2017.109762

مصیب دالوند؛ قنبر ابراهیمی؛ کامبیز پورطهماسی