نویسنده = مدهوشی، مهراب
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت تخته‌فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از الیاف مغز و ساقه کنف

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 48-61

10.22092/ijwpr.2013.3081

فهیمه شعبان¬علیزاده؛ محمد رضا دهقانی فیروزآبادی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ مهراب مدهوشی