نویسنده = حسین زاده، امید
تعداد مقالات: 3
3. بررسی تأثیر شدت پخت بر روی ویژگیهای مکانیکی خمیرکاغذ سودا از باگاس

دوره 24، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 275-284

10.22092/ijwpr.2009.117384

امید حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری