نویسنده = عشوری، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. ساخت بلوک‌های چوب سیمان با استفاده از خاکستر سبوس برنج و الیاف لیگنوسلولزی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 393-404

10.22092/ijwpr.2013.3345

کامران پورهوشیار ضیابری؛ جواد ترکمن؛ علیرضا عشوری؛ یحیی همزه