نویسنده = رفیعیان، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه زیست تخریب پذیری و اثرات زیست محیطی نانو چندسازهای سلولزی تحت شرایط کمپوست کنترل شده

دوره 33، شماره 1، بهار 1397، صفحه 122-132

10.22092/ijwpr.2018.115394.1437

شوبو صالحچور؛ مهدی جنوبی؛ مسعود احمدزاده؛ فاطمه رفیعیان