نویسنده = جدیدی، مانیا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اکسایش الیاف بازیافتی بر روی خواص کاغذ بدست آمده

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 409-422

10.22092/ijwpr.2012.116105

مانیا جدیدی؛ نورالدین نظرنژاد؛ مجید زبیح زاده