نویسنده = کی موسی، خشایار
تعداد مقالات: 1
1. خواص چوب ارس Juniperus exelsa در محدوده ایرانی - تورانی

دوره 6، 15-شماره 278، پاییز 1380، صفحه 20-31

10.22092/ijwpr.2018.117509

نوشین طغرایی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ خشایار کی موسی