نویسنده = پارساپژوه، داوود
تعداد مقالات: 2
1. ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و آناتومی چوب تاغ در منطقه کرمان

دوره 18، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 89-108

10.22092/ijwpr.2003.117540

نوشین طغرایی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ داوود پارساپژوه؛ فرداد گلبابائی


2. تاثیر عوامل محیطی بر تولید چوب و لیگنینی شدن در گونه اکالیپتوس کاملدولنسیس رشد یافته در خوزستان

دوره 18، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 1-38

10.22092/ijwpr.2003.117536

نوشین طغرایی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ داوود پارساپژوه؛ فرداد گلبابائی