نویسنده = رحیمیان، حشمت الله
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین مواد استخراجی چوب و پوسیدگی قارچی

دوره 18، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 139-154

10.22092/ijwpr.2003.117542

سید محمود کاظمی؛ علی اکبر عنایتی؛ حشمت الله رحیمیان