نویسنده = امینی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات ابعاد تراکئید کاج تدا از جنگلکاریهای منطقه پیلمبرا

دوره 19، شماره 1، بهار 1383، صفحه 25-48

10.22092/ijwpr.2004.117550

احمد جهان لتیباری؛ فرداد گلبابائی؛ محمدرضا امینی