دوره و شماره: دوره 32، شماره 3 - شماره پیاپی 60، پاییز 1396 
4. ارزیابی تأثیر ضد قارچی تیوفانات متیل بر قارچ‌های مخرب کاغذ و کاربرد آن در حفاظت آثار کاغذی

صفحه 345-358

10.22092/ijwpr.2017.113143

محبوب عبدالعلی زاده؛ مهرناز آزادی بویاغچی؛ محمد محمدی پور؛ محسن محمدی آچاچلویی


13. امکان استفاده از روزنامه باطله در تولید آجر الیاف سیمان سبک

صفحه 450-461

10.22092/ijwpr.2017.110393.1404

فرداد گلبابائی؛ امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ رضا حاجی حسنی