دوره و شماره: دوره 5، 10- شماره 232، تابستان 1379، صفحه 1-149 
1. بررسی و تعیین ویژگیهای خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی بازده بالا از باگاس

صفحه 1-90

10.22092/ijwpr.2000.117495

کامیار صالحی؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده