واژه نامه اختصاصی

م

  • مقاومت خمشی تنشی که در آزمایش خمش استاتیک اندازه گیری می شود