اصول اخلاقی انتشار مقاله

                                                              بسمه تعالی
 • مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران جهت انتشار اطلاعات درست و اصیل علمی به عنوان یکی از مجلات علمی-پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • خود را ملزم به رعایت ارزشهای اخلاق حرفه‌ای می‌داند. در همین راستا موارد زیر به عنوان اصول اخلاقی برای اعضای هیأت تحریریه، داوران و نویسندگان لازم‌الاجرا
 • می‌باشد:
 1. اصول اخلاقی هیأت مدیره
 • نگرش یکسان اعضاء هیأت تحریریه در ارزیابی مقالات دریافتی تنها براساس کیفیت علمی و بدون در نظر گرفتن نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها.
 • التزام سردبیر و دبیران تخصصی به بررسی و تعیین تکلیف تمامی مقالات در مدت زمان تعیین شده.
 • همفکری سردبیر با دبیران تخصصی برای تعیین داوران هر مقاله و استفاده از داوران متخصص و متعهد کشور با توجه به موضوع مقاله از بین کلیه محققان کشور
 • بررسی دقیق و احراز نوآوری و هم‌خوانی مقاله ارائه شده با اهداف مجله توسط اعضاء هیأت تحریریه
 • التزام هیأت تحریریه به عدم در اختیار قرار دادن اطلاعات مندرج در مقاله قبل از انتشار
 • عدم پذیرش حذف، اضافه و تغییر دادن ترتیب نام نویسندگان بدون تأیید کتبی کلیه نویسندگان
 • صدور گواهی پذیرش و چاپ مقالات پس از انجام تمامی مراحل داوری براساس تاریخ پذیرش نهایی مقاله
 •  
 • 2- اصول اخلاقی داوران
 • عدم پذیرش داوری مقاله در صورت عدم تناسب موضوع مقاله با تخصص داور
 • اعلام پذیرش داوری یا رد داوری به هر دلیل در کوتاه‌ترین زمان ممکن
 • ارزیابی دقیق و بی‌طرفانه مقاله
 • التزام به محرمانه نگه داشتن اطلاعات مندرج در مقاله ارسال شده برای داوری
 • رعایت زمان تعیین شده برای داوری و ارسال نظرات صحیح و شفاف پیشنهادی داور در مدت زمان تعیین شده
 •  
 • 3-اصول اخلاقی نویسندگان
 • رعایت اصالت و صحت مطالب مندرج در مقاله
 • خودداری از ارسال همزمان مقاله به 2 یا چند مجله، ارسال مقاله چاپ شده در سایر مجلات و تکمیل فرم مربوط به این موضوع و ارسال آن به مجله
 • اعلام رضایت و توافق کتبی نویسندگان همکار در زمان ارسال مقاله به مجله
 • استناد صحیح به تمام منابع مورد استفاده در مقاله
 • سپاسگزاری از حامیان پژوهش انجام شده در انتهای مقاله
 • رعایت ذکر و ترتیب نام نویسندگان براساس افراد مشارکت‌کننده در اجرای پژوهش و تهیه مقاله، توسط نویسنده مسئول