نمایه کلیدواژه ها

ت

خ

  • خرما بررسی ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از ضایعات نخل خرما [دوره 1، 1 شماره 148، 1375، صفحه 50-110]

م

  • مدول الاستیسیته بررسی ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از ضایعات نخل خرما [دوره 1، 1 شماره 148، 1375، صفحه 50-110]
  • مدول گسیختگی بررسی ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از ضایعات نخل خرما [دوره 1، 1 شماره 148، 1375، صفحه 50-110]