دستگاه آزمایشگر مکانیک چوب بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن بازسازی و آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی می باشد