دوره و شماره: دوره 7، 17- شماره 300، پاییز 1381 
2. بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از چوب تاغ و کاه گندم

صفحه 27-56

10.22092/ijwpr.2002.117530

ابوالفضل کارگرفرد؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش؛ علی فتح الله زاده