دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تاثیر اصلاح شیمیایی پرکننده بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب-پلاستیک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1398

رضا حاجی حسنی؛ فرداد گلبابائی؛ سیده معصومه زمانی


2. اصلاح شیمیایی زایلان استخراج شده از مغز باگاس به منظور تهیه فیلم ضدباکتریایی کیتوسان/کربوکسی متیل زایلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

سپیده حامدی؛ پردیس یوسفی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ مجتبی کوشا


3. پتانسیل استفاده از چوب (گرز) ذرت در تولید تخته خرده چوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

ابوالفضل کارگرفرد؛ رضا حاجی حسنی