تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران (IJWPR) - مقالات آماده انتشار