تعیین شرایط بهینه اصلاح با ترکیب سیلانی و ویژگی‌های فیزیکی فرآورده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

3 استادیار دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین شرایط بهینه اصلاح با ترکیب سیلانی 3-تری‌متوکسی‌سیلیل‌پروپیل‌متاکریلات و اثر آن بر خواص فیزیکی چوب صنوبر انجام‌شد. نمونه‌های آزمونی حاصل از گونه صنوبر در پنج سطح شاهد، ترکیب سیلانی/اتانول اسیدی در دو دمای 110 و 150 درجه‌سانتی‌گراد، ترکیب سیلانی/اتانول معمولی/دمای 150 درجه‌سانتی‌گراد در دو سطح با و بدون بنزوییل‌پراکساید گروه‌بندی‌شدند. نمونه‌ها با ترکیب سیلانی به روش خلاء- فشار در سیلندر آزمایشگاهی اشباع شدند. بیشترین افزایش‌وزن در سطح ترکیب سیلانی/ اتانول معمولی/ بنزوییل‌پراکساید/ دمای 150 درجه‌سانتی‌گراد به مقدار 40/24 درصد تعیین‌شد. ضریب حجیم‌کنندگی و جایگزینی گروه‌های هیدروکسیل در سطح ترکیب سیلانی/اتانول اسیدی/دمای 150 درجه-سانتی‌گراد به‌ترتیب، به مقدار 81/6 درصد و 10/1 مول‌بر‌گرم بیشترین مقدار را در مقایسه با سایر سطوح داشتند. اصلاح به کاهش جذب آب و بهبود ثبات ابعاد منتهی‌شد که بیشترین پایداری ابعاد در سطح حاوی آغازگر اندازه‌گیری‌شد. طی آزمون دوره‌ای غوطه‌وری‌-‌خشک کردن، بیشترین و کمترین ضریب حجیم‌کنندگی در نمونه‌های اصلاح‌شده با ترکیب سیلانی/اتانول اسیدی/‌دمای 150 درجه سانتی‌گراد و ترکیب سیلانی/اتانول معمولی/دمای 150 درجه‌سانتی‌گراد گزارش شد. بیش‌ترین افت‌وزن در آزمون غوطه‌وری‌-‌خشک کردن در سطح اتانول اسیدی/ سیلان/ 110 درجه‌سانتی‌گراد با مقدار 6/3 درصد، تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Bavaneghi, F., Ghorbani, M. and Kargarfard, A, 2012. Effects of acetylation and press time on heat transfer in particleboardmat from Hornbeam wood (Carpinus betulus). Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 27 (3): 510-521.

-Devi, R., and Maji, T., 2013. Effect of nanofillers on flame retardancy, chemical resistance, antibacterial properties and biodegradation of wood/Styrene acrylonitrile co-polymer composites, Wood Science Technology, 47(6): 1135-1152.

-Habibzadeh, D., Omidvar, A., Mastery Farahani, M. and Mashkoor, M., 2013. Introduction of wood-polymer composite and its use as an eco-friendly product. In: TheSecond National Conference of Sustainable Development of Agriculture and Healthy Environment. Iran, Hamedan, September. 12: pp10.

-Hill, C.A.S., Mastery Farahani,M.R., and Hale, M.D.C., 2004. The use of organo alkoxysilane coupling agents for wood preservation. Holzforschung, (58): 316-325.

-Jahantigh, H., Omidvar, A. and Khazaian, A., 2013. Distribution of Polymer in environmentally friendly modified wood. In: The first national conference of protection and planning of environment.Iran, Hamedan, Feb.21:1-6.

-Li, Y. Meng, X., Li, J., and Liu, Y., 2010. Performance of Wood-Polymer Composite Prepared by In-situ Polymerization of Styrene. Applied Mechanics and Materials, (26-28): 181-185.

-Militz, H. and Mai, C., 2004. Modification of wood with silicon compounds. Treatment systems based on organic silicon compounds – a review. Wood science and technology, (37): 453-461.

-Militz H., Donath, S., and Mai, C., 2006. Creating water-repellent effects on wood by treatment with silanes. Holzforschung, (60): 40-46.

-Militz, H., Xie, Y., Hill, C.A.S., Zefang, X.,and Mai. C., 2010. Silane coupling agents used for natural fiber/polymer composites. Composites: Part A, (41): 806-819.

-Miyashita, H., Ohmi, M., Tominaga, H., Sawatari, A., Suzuki, M., Kawarada, K. and Mizumoto, K., 2000. The distribution of silicon atoms in sugi wood treated with gamma-methacryloxypropyl trimethoxysilane and its fire retardancy. MOKUZAI GAKKAISHI, 5(46): 449-455.

-Parsapajouh, D., Faezipour, M., and Taghiyari, H., 1996. Industrial Timber Preservation. University of TehranPress, Iran, 657p.

-Schneider, M.H., and Brebner, K.I., 1985. Wood-polymer combinations: Bonding of alkoxysilane coupling agents to wood.Wood Science and Technology, 19(1):75-81.

-Taghiyari, H.R. 2014. Nanotechnology in Wood and Wood-Composite Materials. Journal of Nanomaterials & Molecular Nanotechnology, 3(1):1-2.

-Taghiyari, H.R. 2015. Nanosilane in medium-density fibreboard: effects of vapor chamber on fluid flow. The Institution of Engineering and Technology, 9(1):11-18.

- Taghiyari, H.R., Karimi, A., and Tahir, P.M. 2015. Organo-silane compounds in medium density fiberboard: physical and mechanical properties. Journal of Forestry Research, 26(2):495-500.

-Terziev, N., and Panov, D., 2009. Study on some alkoxysilanes used for hydrophobation and protectionof wood against decay. International Biodeterioration & Biodegradation, (63): 456-461