بررسی جایگاه صنعت چوب و کاغذ درمیان بخشهای اقتصادی ایران با رویکرد داده-ستانده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

با توجه به اهمیت صنعت چوب و کاغذ برای اقتصاد ایران و ارتباط این بخش با سایر بخش‌‌ها، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباطات متقابل و پیوند بین بخش چوب و کاغذ با دیگر بخش‌های اقتصادی صورت گرفته است. برای این منظور از جدول داده- ستانده سال 1380 و روش سنتی و نوین حذف فرضی ، استفاده شده است. محاسبه شاخص حساسیت انتشار و نیز شاخص قدرت انتشار صنعت چوب و کاغذ به ترتیب با ارقام 451/2 و 378/1 حاکی از آن است که این صنعت رتبه اول حساسیت انتشار و رتبه سوم قدرت انتشار را در بین بخش ها به خود اختصاص داده و این بدین معنی است که صنعت چوب و کاغذ پیوند پسین و پیشین قوی با سایر بخش ها دارد.همچنین ارتباط این صنعت نیز با سایر بخش ها به طور یکسان و متوازن در بیشتر بخش ها توزیع شده است.در صورت حذف فرضی این صنعت از دیدگاه ستانده کاهش تولید به میزان 112345678 ریال(الگوی لئونتیف)و 132456789 ریال (الگوی گش) می باشد.از نظر کشش تولید رتبه 19 را از 34 بخش به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Abrishami, H., 1996. Iran economic, Corporation of Cultural and Scientific Publication. Tehran. (In Persian)

-Amirtemouri, S. and Khalilian, S., 2007. The growth of total factors productivity of agricultural sector in iran and its perspective in the fourth development plan. Agricultural Economic and Development Quarterly, 59:37-52. (In Persian)

-Atvan, M., 2007. Calculating the backward and forward linkages of economic activities in Iran (based on the hypothetical extraction method). Iranian Economic Accounts Quarterly, 2: 26-43. (In Persian)

-Banouei, A.A., Bazzazan, F., Mirzaei, H. and Karami, M., 2011. Avaluation the importance of the regional economic sections based on spatial linkages: A case study in Golestan province. Journal of Humanities and Social Sciences, 41. (In Persian)

-Banouei, A.A., Jeloudari Mamghani, M. and Mohagheghi, M., 2007. Identifying key sectors based on demand and supply approaches. The Economic Research. 7(1): 1-30. (In Persian)

-Bazzazan, F., 2005. Analysis of transport sector in Iran economy. The Journal of Planning and Budgeting. 94: 53-78. (In Persian)

-Bidabad B., 2004. Inter-industry linkages and employment targeting policy for iran. Agricultural Economic and Development Quarterly, 46:107-135. (In Persian)

-Cai, L. and Leung, P., 2004. Linkage measures: A revisit and a suggested alternatives. Economic Systems Research, 16 (1): 65-85.

-Cella, G., 1984. The Input-output measurement of interindustry linkages. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 46 (1):73-84.

-Clements, B.J., 1990. On the decomposition of normalization of interindustry linkages. Economic letters, 4: 337-340.

-Clements, B.J. and Rossi, J.W., 1991. Interindustry linkages and economic development: The case of Brazil reconsidered. Developing Economies, 29 (2): 166-187.

-Dietzenbacher, E., 2000. Interregional multipliers: Looking backward, looking forward. Regional Studies, 36 (2): 125-136.

-Dietzenbacher, E. and van der Linden, J., 1997. Sectoral and spatial linkages in the EC production structure. Journal of Regional Science, 37 (2): 235-57.

-Dietzenbacher, E., Van der Linden, J. and Steenge, A., 1993. The regional extraction method: EC input-output comparisons. Economic Systems Research, 5: 185-206.

-Dolinar, Loverence, 2015.”Intersectoral Linkages in the Slovenian Economy in the years 2010”14 International Input-output conferences, http://www.iioa.org

-Duarte, R., Sanchez-Choliz, J. and Bielsa, J., 2002. Analysis water use in the Spanish economy: an input-output approach. Ecological Economics, 43: 71- 85.

-Fadaei, M., 2011. Product life cycle, Iran wood, furniture and paper Industry Magazine, 61:50-55.

-Iran Statistical center, Regional accounts, 2001-2006 years. (In Persian)

-Jahangard, E., 1998. Identification of key activities of the Iranian economy in an economic development plan. The Journal of Planning and Budgeting. 31, 32: 99-123. (In Persian)

-Jahangard, E., 2011. The importance of the oil industry in the creation of employment and the economy of Iran, Waleed and its impact on other economic activities.the journal of growth and development economy.1,2,2011. (In Persian)-http://www. RISI .com/

-Kim, C.H., Moon, J.M., Kim, E.G., & Ahn, B.I., 2010. Input-output analysis for pulp, paper and paper product industries. Palpu Chongi Gisul/Journal of Korea Technical Association of the Pulp and Paper Industry, 42(4), 45-55.

-Kourakinezhad, ZH. and Najafi, B.A.D., 2008. Investigating interaction effects among iranian economic sectors with emphasis on agricultural sector. Agricultural Economic and Development Quarterly, 63:139-158. (In Persian)

-Kula, M., 2008. Supply-use and input-output tables, backward and forward linkages of the Turkish economy. 16th Inforum world Conference in Northern Cyprus. September 1- 5.

-Miller, R.E. and Blair, P.D., 1985. Input-output analysis: Foundations and extensions. Prentice Hall, New Jersey. Chap. 1.

-O’Callaghan, M. And Yue, G., 2000. Intersectoral linkages and key sectors in China 1987-1977. An application of input-output linkage analysis. 13th international conference on input-output techniques. August 21-25.

-Sameti, M. And Majid Naraghi, M., 2003. Study of employment and importance of agricultural sector in an economic development program (by using the input- output table). Paper presented at the conference on agriculture and national development, in Tehran, Iran. (In Persian)

-Tzimos, C.,  Papadimitriou, I. and Adamou, N.,  2014. “The Measurment of Interindustry Linkages with Data Analysis Methods”, 16th International Input-Output Conference in Istanbul, Turkey.

-Sanchez-Choliz, J. and Duarte, R., 2003. Analysing pollution by way of vertically integrated coefficients with application to the water sector in Aragon. Journal of Economics, 27: 433-448.