تاثیر زمان کوبش بر ویژگیهای خمیرکاغذ سودا و مونواتانول‌ آمین حاصل از کاه گندم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق به بررسی تأثیر زمان کوبش بر ویژگی‌های مرفولوژی، فیزیکی و مقاومتی خمیر‌کاغذ سودا و مونواتانول آمین حاصل از کاه گندم، جهت دستیابی به زمان بهینه کوبش پرداخته شده است. جهت کوبش خمیر‌کاغذها از کوبنده آزمایشگاهی یوکرومیل در زمان‌های مختلف استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش زمان کوبش درجه روانی (SR) خمیر‌کاغذها افزایش یافت و در این بین خمیر‌کاغذ مونواتانول آمین در زمان کمتری نسبت به خمیر‌کاغذ سودا، به میزان بیشینه درجه روانی (SR) رسید. همچنین مشاهده شد، افزایش زمان کوبش باعث کاهش طول الیاف، ضخامت، زبری، تخلخل، و افزایش دانسیته و میزان نرمه در هر دو نوع خمیر‌کاغذ می‌گردد. همچنین مشخص شد، خمیرکاغذ مونواتانول -آمین پس از مدت زمان 30 دقیقه، به بیشترین میزان شاخص کشش خود (N.m/g 3/91) می‌رسد و پس از آن افزایش زمان کوبش تأثیر معنی‌داری بر افزایش این ویژگی نخواهد داشت. در مورد خمیرکاغذ سودا مشاهده گردید که با افزایش زمان کوبش شاخص کشش بطور معنی‌داری افزایش می‌یابد و در زمان 50 دقیقه بیشترین میزان شاخص کشش (N.m/g 7/87) برای این نوع خمیر‌کاغذ حاصل می‌شود. بیشترین میزان شاخص ترکیدن در خمیرکاغذ سودا برابر با kp.m2 5 می‌باشد که درمدت زمان 50 دقیقه کوبش حاصل می‌گردد. در مورد خمیرکاغذ مونواتانول آمین با افزایش مدت زمان کوبش تا 40 دقیقه شاخص ترکیدن افزایش یافته و به میزان بیشینه خود (kp.m2 6/5) می‌رسد و پس از آن، میزان آن کاهش می‌یابد. افزایش زمان کوبش باعث کاهش شاخص پارگی در هر دو نوع خمیرکاغذ مونواتانول آمین و سودا شد. با بررسی نتایج مشاهده شد که خمیر‌کاغذ مونواتانول آمین، نسبت به خمیر‌کاغذ سودا، بازده بالاتر و قابلیت کوبش بهتری دارد که این می‌تواند به دلیل قابلیت بهتر مونواتانول آمین در حفظ کربوهیدراتها و ترکیبات معدنی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Atchinson, J.E., 1995. Non-wood fiber could play major role in future US papermaking furnishes. Journal of Pulp and Paper, 70 (7): 125–131.

-Atchinson, J.E., 1996. Twenty-five years of global progress in nonwood plant fiber repulping. TAPPI J, 79 (10): 87–97.

-Atchison, J., 1998. Update on global use of non-wood plant fibers and some prospects for their greater use in the United States, In: Proceedings of the North American Non-wood Fiber Symposium,atlanta,Georgia, 4-6 September, Tappi Press.

-Andalibian, M.A., Mahdavi, S., Kermanian, H. and Ramezani, O., 2013. The influence of OCC pulp refining to improve the properties of test liner board. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 28 (1): 139-152.

-Bhardwaj, N. K., Hoang, V. and Nguyen, K. L., 2007. A comparative study of the effect of refining on physical and electrokinetic properties of various cellulosic fibres. Bioresource Technology Journal, 98(8): 1647–1654.

-Chuiko,V., Chupka, L. and Nnikitin,V., 1974. Change in lignin during cooking with monoethanolamine. Khimiya I tekhnol. Tsellyulozy , 13(1): 34-36.

-Green, J. and Sanyer, N., 1982.Alkaline pulping in aqueous alcohols and amines. TAPPI J, 5: 133-137.

-HedjaziS., Kordsachia,O., R. Patt. and kriepl, A., 2009. MEA/water/AQ-pulping of wheat straw. Holzforschung, 63(5): 505–512.

-Hedjazi,S., Heidari Adli,A., Jahan Latibari,A., Hmazeh,Y., O.kordsachia. and Ahmadi,M., 2011. Ethanolamine Pulping- As A Novel Opportunity to Overcome Rice Straw Pulping Challenges. Proceedings of the 16th ISWFPC. China, Beijing, 4-6 May: 78-83.

-Kevin, A., Truner, P. and Malier, R., 2000. The impact of refining index on the wood, pulp and paper properties of Eucalyptus Grandis clone, In: Proceedings of International Conference of Paptac, Montreal, Canada, 31 March: 493-502.

-Kord,B., 2009. Effect of Refining Intensity on Pulp and Paper Properties Made of Eucalyptus Camaldulensis Wood. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 24 (1): 125-133.

-Reme, A.P., 2000. Fiber dimension during defibration and fiber development, In: Proceedings of International Conference of Paptac, Canada, Montreal, 31 March: 480-486.

-Sarwar Jahan M., 2008. Process for production of dissolving pulp from terma orientalis by prehydrolysis kraft. Bio resources Journal, 3: 33-38.

-Shiralizadeh F., Hedjazi S. and Ahmadi M., 2015. Evaluation of pulp properties produced from rice straw by combination the monoethanolamine and potassium hydroxide. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 30 (1): 46-59.

-Talaeipour, M., 2009. Effect of refining of deinked pulp on the optical, physical and mechanical properties of paper. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 2 :34-36.