اولویت‌بندی صنایع فرآوری چوب صنوبر در استان کردستان با هدف بهسازی زنجیره ارزش چوب صنوبر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جنگلداری، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

2 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

چکیده

صنایع چوب به منابع فراوان ماده اولیه چوبی نیاز دارند و این صنایع با رویکرد مصرف چوب صنوبر، می‌توانند به فعالیت‌های تولیدی ادامه دهند. با توجه به وسعت و اهمیت صنوبرکاری و نقش آن در اقتصاد استان کردستان، مطالعه در زمینه بررسی زنجیره ارزش آن ضروری است. از آنجایی که بهبود زنجیره ارزش صنوبر عاملی برای توسعه زراعت آن است، در این پژوهش با توجه به شرایط موجود در زنجیره ارزش چوب صنوبردر استان کردستان، اولویت صنایع فرآوری قابل توسعه مشخص شد و با توجه به اهداف تحقیق معیارهای مؤثر بر اولویت‌بندی گزینه‌های تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه‌ای شناسایی و با کمک پرسشنامه و طبق نظر متخصصین تکمیل و تایید شد. برای شناسایی روابط درونی میان معیارها از نظر متخصص‌ها استفاده شد. پس از تکمیل پرسشنامه مقایسه زوجی وزن هر یک از معیارها و اولویت‌ها به‌وسیله فرآیند تحلیل شبکه‌ای مشخص شد. نتایج نهایی حاصل از اولویت‌بندی گزینه‌ها نشان داد، بیشترین وزن مربوط به زنجیره ارزش تخته فیبر با دانسیته متوسط با مقدار 259/0 است. گزینه‌های بعدی دارای اولویت توسعه شامل تولید کاغذ، پوشال و سلولز بودند که به ترتیب دارای وزن‌های 135/0 و 134/0 و 115/0 بودند. پس از آن مبلمان، تخته خرده چوب، تخته لایه و کبریت، پالت و جعبه و الوار و تخته به ترتیب با وزن‌های 096/0، 077/0، 075/0، 073/0 و 019/0 قرار داشتند. نتایج تصمیم‌گیری گروهی به روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای نشان داد، در شرایط کنونی با توجه به بازار مناسب تخته فیبر با دانسیته متوسط، شرایط آینده تقاضای آن، بازار مناسب محصولات فرآوری شده آن، شرایط زیرساخت‌ها در استان کردستان و با توجه به اینکه امکان استفاده از چوب صنوبر به عنوان ماده اولیه تولید تخته فیبر با دانسیته متوسط فراهم است، این صنعت، در استان کردستان، برای توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Alizadeh, H., Faezipour, M., Azizi, M., Ziaee, M., 2014. Determination of criteria affecting the development of Iranexports of office furniture using AHP. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 5(2) 117-128. (In Persian)

-Aminpour, T., 2009. Opportunities and Risks for poplar farming, the second congress of poplar planting potentials, Forest and Rangeland Research Institute. Pp: 381-386. (In Persian)

-Azadfar, D., 2006. Genetic polymorphism of Peroxidase enzymes in poplar genes. Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Report of Research Plan, Pp: 21-33. (In Persian)

-Azizi, M., Dehghan, R, Roknodin eftekhari, A. and Faezipour. M.M., 2014. Determination of Investment priorities of wood and paper industries in Qom province using Topsis method. Journal of forest and forests products. 66:1. 109-124. (In Persian)

-Azizi, M., Amiri, S., and Modarres, M., 2004. Decision making for selection of suitable location for plywood and veneer manufacturing units in Iran. Iranian Journal of Natural Resources, 57(3): 523-536.

-Azizi, M., and Ramezanzadeh, M., 2012. Identification and assessment of criteria affecting hard fiberboard manufacturing plant locating in Mazandaran. Journal of Wood and Paper Industry.2:2. 65-81. (In Persian)

-Burdurlu, E., and Ejder, E., 2003. Location choice for furniture industry firms by using analytic hierarchy process (AHP) method, G.U. Journal of Science, 16:2. 369-373.

-FAO, 2016. Country report on poplars and willow period: 2012 to 2015 [online]. Available from: http://www.fao.org/forestry/44757-06f6f3c0103429e41dbc1c06f1d3527be.pdf.

-Ghorbani vagheiee, A., and Azizi, M., 2008. Investigation on special manner of raw material supply for paper factory with AHP method, The 1st Iranian Conference on Supplying Raw Materials and Development of Wood and Paper Industries, 73-79. (In Persian)

-Hosseinzadeh, O., 2015. Analysis of poplar value chain model in Western Azerbaijan province aims to upgrading. Iranian Journal of Wood and Paper Industries. 6:1. 41-52.

-Hosseinzadeh, O., Azizi, M., Hamzeh, Y. and Faezipour, M.M., 2014. Evaluation of the geographical concentration of furniture industry in Iran with the aim of furniture cluster development. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 4:2 .33-44.

-Jalili, A., 2008. Strategy of sustainable supply of lignocellulosic materials in Iran, The Research Institute of Forests and Rangelands. Pp: 321-332. (In Persian)

-Mohamadzadeh, K., 2013. The socio-economic development of the plantation of poplar and providing the solutions, MSC thesis, natural resources faculty. University of Tehran 112p. (In Persian)

-Rafighi, A.,  Bayatkashkoli, A., Vali, M. and Azizi M., 2014. Determination and Evaluation of Effective Criteria in Optimum Site Selection of Fluting Paper Factory from Agriculture Residues in Golestan Province. J. of Wood & Forest Science and Technology. 21:1. 137-148.

-Srdjevic, B., Hillring, B., Gallis, C., and Olsson, O., 2007. Management systems for recovered wood in Europe, Management of recovered wood reaching a higher technical, economic and environmental standard in Europe, Klagenfurt, Austria. P. 31.

-Swamy, S.L., Mishra, A. and Puri, S., 2006. Comparison of growth, biomass and nutrient distribution in five promising clones of Populus deltoides under an agrisilviculture system. Bioresource Technology, 97: 57-68.

-Vatani, L. and Davanlou, M., 2004. Investigation of problems of wood culturing. 2th congress of Poplar. Iran, 2(1): 355-358. (In Persian)