ساخت تخته خرده‌چوب با استفاده از چسب فنول بر پایه تانن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوردههای چند سازه چوبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی کارشناسی مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استاد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

تانن‌ها یکی از مطلوب‌ترین ترکیب‌های فنولی طبیعی و تجدیدپذیر بوده که از منابع گیاهی به دست می‌آیند. ماهیت فنولی تانن‌ها باعث می‌شود که این مواد در واکنش با فرمالدهید شرکت کرده و رزین‌های تانن فرمالدهید تشکیل دهند. در این تحقیق برای ساخت تخته خرده‌چوب از مواد اولیه کاه‌گندم و خرده‌چوب جنگلی (با نسبت50 به50 درصد) و چسب فنول فرمالدهید بر پایه تانن استفاده شد. برای ساخت چسب، پودر تانن در دو سطح 10و20 درصد بر اساس وزن خشک رزین به محلول فرمالین 35 درصد اضافه شد تخته‌ها در دو محدوده ضخامت  10و16 میلی‌متری ساخته شده و ویژگی‌های آنها شامل مقاومت‌خمشی، مدول‌الاستیسیته، چسبندگی‌داخلی، واکشیدگی‌ضخامتی و جذب آب اندازه‌گیری شدند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که مقاومت تخته‌های ساخته شده از مخلوط کاه‌گندم و خرده‌چوب نسبت به تخته خرده ساخته شده از خرده‌چوب خالص کمتر است. همچنین افزایش مصرف تانن در چسب فنول فرمالدهید موجب افزایش چسبندگی‌داخلی و افزایش واکشیدگی و میزان جذب آب تخته (در 2 و 24 ساعت) شد. 

کلیدواژه‌ها


- ترکمن ؛ ج.، دوست حسینی، ک.وجهان لتیباری، ا.1384. بررسی امکان جایگزینی رزین فنل-فرمالدهید با مواد استخراجی پوست بلوط در ساخت تخته خرده‌چوب. مجله منابع طبیعی ایران.جلد 58. شماره2. 395-402.

- جهانشاهی،ش.1388.ساخت تخته خرده‌چوب از کاه‌گندم با رزین فنل فرمالدهید بر پایه تانن.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

- Boquillion, N. Elbez,G. and Schonfeld ,U. 2004. properties Of Wheat Particleboard Bonded With Different Type Of  Resin.J Wood sic(50):230-235.

- Coppens, H.A. and Santana, N.A.E.1979.Tanin Formaldehyde Adhesives For Exterior Grade Playwood and Particleboard Manufacture. Forest Product Journal. Vol.30(4):38-42.

- Han, G. Zhang, C. Umemura, V. &Kawai, S.1998.Upgrading Of Urea-formaldehyde-bonded Read and Wheat Straw Particleboard Using Silane Coupling Agent. J Wood Sic(44):282-286.

-Kim, S. Kim,H-J, Zhu Xu, G. and Geun Eom,Y.2007. Environment-friendly  Adhesives for  Fancy  Veneer Bonding  of  Engineered  Flooring to Reduce Formaldehyde and TVOC Emissions.Mokchae Konghak 35(5):58-66.

- Pizzi,  A. 1977.  Hot-setting  Tannin-Urea-Formaldehyde  Exterior Wood Adhesives. Adhesive  Age .Vol.20,No.12.

- Pizzi,  A. 1978. Wattle-Base Adhesive For Exterior Grade Particleboards. Forest Products Journal. Vol.28,No.12.

10 Pizzi, A.2000.Tannery Row-The Story Of Some Natural & Synthetic Wood Adhesive. Wood Science & Technology(48):277-316.

-Stefani,P.M., Pena,C.,Ruseckaite,R.A.,Piter,J.C and Mondragon,I. 2008. Processing conditions analysis of eucalyptus globules plywodd bonded with resol-tannin adhesives. Bioresource Technology.99.5977-5980.

 

-Tabarsa, T., Jahanshahi, S., Ashori, A. 2011. Mechanical and physical properties of wheat straw boards bonded with a tannin modified phenol-formaldehde adhesive. Composit:Part B ,(42) 176-180.