استفاده از کاغذ باطله و کارتن کهنه به‌عنوان فیلررزین اوره‌فرمالدهید در ساخت تخته‌لایه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد رشته صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

در این تحقیق امکان استفاده از کاغذ باطله (کاغذتحریر و کاغذروزنامه) و کارتن کهنه به‌عنوان پرکننده رزین اوره فرمالدهید در ساخت تخته لایه مورد بررُسی قرار گرفته است .اثر نوع پرکننده به‌عنوان عامل متغیر بر خواص کاربردی تخته‌ها مانند جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری درآب‏، مقاومت خمشی موازی و عمود برالیاف و مقاومت بُرشی در سطح اتصال بررُسی و نتایج حاصل تجزیه و تحلیل شد. نتایج این بررُسی نشان دادند که استفاده از کاغذباطله و کارتن‌کهنه به‌عنوان پُرکننده جذب‌آب و واکشیدگی ضخامت تخته‌ها را کاهش داده و خواص مکانیکی آن‌ها را بهبود می‌بخشد. از آنجایی که این مواد موجب تقویت چسبندگی و بهبود اتصالات رزین اوره فرمالدهید شده‌اند. می‌توان نتیجه‌گیری نمود که کاغذ باطله و کارتن کهنه در فرایند اتصال رزین نقش اکستندر را ایفا می‌کنند. بهترین ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی در شرایطی حاصل شده است که از کاغذ تحریر به‌عنوان فیلر رزین اوره فرمالدهید در ساخت تخته لایه استفاده شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-ترکمن، ج.، 1382، کاربرد پوست درختان توسکا و بلوط در فرمول‌بندی چسب فنل فرمالدهید جهت ساخت تخته‌خرده‌چوب، رساله دکتری به راهنمایی دکترکاظم دوست‌حسینی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 117 صفحه.

- جمالی‌راد، ل.، 1384، استفاده از لیگنین کرافت با کاتالیزور یون‌های فلزی به‌عنوان فیلر- اکستندررزین اوره فرمالدهید درساخت تخته‌لایه، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد به راهنمایی دکترکاظم دوست‌حسینی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 120 صفحه .

- جولایی، ک.، خلخالی‌راد، ه .، بررُسی امکان جایگزینی فیلر رزین اوره - فرمالدهید در ساخت تخته لایه، پروژه کارشناسی به راهنمایی دکتر کاظم دوست‌حسینی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 288 صفحه.

- دوست حسینی، ک،.یاسینی، ع.ا.، 1374، مصرف آرد چوب به‌عنوان رزین اوره - فرمالدهید در ساخت فراورده‌های لایه‌ای چوب، مجله منابع طبیعی ایران، شماره ی 47، صفحه 57-45 .

5) دهقان نیری، م.، 1373، بررسی امکان استفاده از لیگنین کرافت به‌عنوان فیلر اکستندر و جایگزینی اوره فرمالدهید در ساخت تخته‌لایه، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد به راهنمایی دکتر کاظم دوست‌حسینی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 122 صفحه .

- فخر، ف.، 1388، بررسی امکان استفاده از پسماند کارخانه کاغذ‌سازی به‌عنوان پرکننده در ترکیب چسب‌های اوره و فنل فرمالدهید برای ساخت تخته‌لایه، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد به راهنمایی دکترکاظم دوست‌حسینی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران،105 صفحه .

-کاظمی نجفی، س.، دوست‌حسینی، ک.، 1379، استفاده از آردگال به‌عنوان فیلر چسب فنل – فرمالدهید در ساخت تخته لایه، مجله منابع طبیعی ایران، جلد 53، شماره 2، صفحه 163-155.

- میر شکرایی ، س.ا.،1382، فن‌آوری خمیر و کاغذ، ترجمه،501 صفحه.

-Eberhardt,T; Reed, L.; Karen, G. 2006. Strategies for improving the performance of ply wood adhesive mix fillers from southern yellow pine bark, FOREST PRODUCTS JOURNAL, 56(10): 64 -68.

-Geng, X.; Zhang, S.Y.; Deng, J. 2007. Mill sludge as a component of wood adhesive formulation. Holzforschung,67(6): 688-692.

11)Lei, H. ;Du, G.; Pizzi, A.; Celzard, A. 2008. Influence of nano clay on urea formaldehyde resins for wood adhesives and its model,Journal of Applied Polimer Science, 109:2442-2451.

-Qiaogia, L.; Guidi, Y.; Jinghong, L.; Jiuping, R. 2006. Property of nano-SiO2/urea formaldehyde resin, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350002, China, 2:230- 237.

- Robertson, J. E.; Robertson, R. R. P. 1977. Review of filler and extender: Quality evaluation , FOREST PRODUCTS JOURNAL, 27(4):30-38

-Sellers, T. Jr.; Miller. G. D; Smith, W. 2005. Tool wear properties of five extender/fillers in adhesive mixes for plywood, FOREST PRODUCTS JOURNAL, 55(3):27-31.

-Ston, J. B.; Robitscheck, P. 1978. Factors affecting the performance of plywood glue extenders, FOREST PRODUCTS JOURNAL, 28(6):32-35.

-Sung, Oh.Y.; Sellers, T. Jr.; Kimm, MG.1997. Fillers for plywood adhesives made from acid hydrolysis of municipal newsprint wastes, FOREST PRODUCTS JOURNAL, 47(10):107-110.

-Torrey, K. S.; Yrjana, W. A.; King, J. A. 2003. Effect of thermally conductive fillers on the internal bond strength of strand board.Forest Product Journal. 53 (11-12) No:74-80.